Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

ΔΙΩΡΥΓΑ : Ο Κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι !!!!!!!


Με αφορμή  ενός δημοσιεύματος σε τοίχο του FB από κάτοικο των Ισθμίων το Gerania blog  επανέρχεται  καταγγέλλοντας την εγκατάλειψη και την κακοδιαχείριση της Διώρυγας της Κορίνθου . Η Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου Α.Ε , είναι Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου με κύριο και μοναδικό Μέτοχο το Υπουργείου Οικονομικών και τον εκάστοτε Υπουργό του και η οποία διέπεται από........
τον ιδρυτικό Νόμο 1067 του 1980.
Η Διοίκηση της Α.Ε.ΔΙ.Κ αποτελείτε από επταμελές Συμβούλιο , Πρόεδρο , Διευθύνοντα Σύμβουλο , Δυο εκτελεστικά Μέλη και Τρία απλά μέλη . Επίσης έχει και   έναν υπόλοιπο ο οποίος Νόμιμα ή παράνομα  και με την απόλυτη  ευθύνη  της Διευθύνουσας  Συμβούλου και όσων από τα μέλη του ΔΣ ψήφησαν για την τοποθέτηση του ως Γενικό Διευθυντή .
ΤΟ (  ό γέγονε  γέγονε ) δεν ισχύει για αυτούς . και αυτό διότι  Αυτοί  είναι οι οποίοι με ψευδείς  δηλώσεις τους ανέτρεψαν την προηγούμενη  από αυτούς  Διοίκηση προκειμένου να επωφεληθούν καρέκλα . Αυτοί λοιπόν είναι οι άμεσα υπεύθυνοι για την σημερινή κατάντια .
  Ποιος λοιπόν από εσάς θα απαντήσει στο Δημοσίευμα του FB ? το οποίο λέει : Ποιός θα μου πει γιατί τα παλιά οικήματα της Διώρυγας μένουν έτσι στο έλεος αυτών που τα λεηλατούν αντί να τα παραχωρήσουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη διαμονής;;;; Καλημέρα παντού!!! Την στιγμή που στο Διαύγεια  της Α.Ε.ΔΙ.Κ  κάθε  Έλληνας  φορολογούμενος πολίτης μπορεί  να παρακολουθήσει τα πεπραγμένο σας !!! Παραδειγματικά  θα αναφερθώ σε γεγονότα – ΑΔΑ , Δημοσιευμένα στο Διαύγεια που αφορούν  έξοδα  τα οποία  όχι μόνον δεν έπρεπε να έχουν γίνει αλλά ούτε  να έχετε σκεφτεί να κάνετε .Ποια είναι η χρησιμότητα της αλλαγής και μεταφοράς του χώρου φύλαξης ιστορικών και όχι αρχαιολογικών  αντικειμένων της Διώρυγας από το ισόγειο του Διοικητηρίου των Ισθμίων στο επάνω όροφο με κόστος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ?
1)      ΑΔΑ ΨΟΛΑ469Η1-ΒΦ8  , Η Διευθύνων Σύμβουλος έχοντας υπόψη Αποφασίζει
Α )Την  Έγκριση της προσφοράς   ποσού  18.000,00 € (Δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ) πλέον  ΦΠΑ   στην εταιρεία OPSIS TDC IKE με ΑΦΜ 998678689  &                                                                         
ΑΝΤΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. 
2)      ΑΔΑ – 6ΒΔΟ469Η1-ΝΣΞ  , Την Έγκριση της δαπάνης ποσού 13.392,00 € (Δεκατριών χιλιάδων  τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ   στην  εταιρεία OPSIS TDC IKE με ΑΦΜ 998678689    &  ΑΝΤΙΚ.ΔΑΠΑΝΗΣ  Αρχιτεκτονική Μελέτη γραφείων-Διοικητηρίου.

3)ΑΔΑ – ΨΙ2Ν469Η1-ΘΝΣ , Α) Την Έγκριση της δαπάνης ποσού 8.928,00 € (Οχτώ χιλιάδων  εννιακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ   στην  εταιρεία ΟΨΙΣ TDC IKE με ΑΦΜ 998678689    &  ΑΝΤΙΚ.ΔΑΠΑΝΗΣ  Μελέτη για Διοικητήριο Ισθμίας.
Β) Την πληρωμή ποσού  8.928,00€ (Οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ). 
4)ΑΔΑ 7ΜΕ9469Η1Η-Ω5Ζ  Αποφασίζει
Α) Την ανάθεση βάσει της σύμβασης της 10/11/2016 στην ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΥ   , με Α.Φ.Μ. 101785101 &  με αντικείμενο σύμβασης την ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΙΣΘΜΙΩΝ..
                  Β) Η αμοιβή ορίζεται σε 19.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
5)ΑΔΑ 9ΕΑΗ469Η1Η-ΜΝΟ ,  Αποφασίζει
Α) Την ανάθεση βάσει της σύμβασης της 18/01/2017 στον   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΛΥΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ, με Α.Φ.Μ. 111243516 & με αντικείμενο σύμβασης ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Ά ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ) ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν. 1030/2011, ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ.
                  Β) Η αμοιβή ορίζεται σε 13.900,00 δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ) πλέον ΦΠΑ . 
Ερώτηση προς  . Κύριο  Πρόεδρο , Κυρία Διευθύνουσα  , Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ, Μέλη του ΔΣ και  κ . Γενικό Διευθυντή  . Σε τι συνιστάτε  όλα αυτά τα ανούσια και παράλογα έξοδα ? ποιος από εσάς θα μας απαντήσει  ποιο θα είναι το κόστος  ανακατασκευής του Διοικητηρίου ? Ποιο θα είναι το όφελος της Α.Ε.ΔΙ.Κ από αυτή την ενέργεια? Ποιος από όλους  εσάς θα ενημερώσει γιατί προηγούμενες  αποφάσεις προηγούμενων ΔΣ  που αφορούν  συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων της Α.Ε.ΔΙ.Κ  δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν και βάση αυτών να συνεχίσουν  ? Το Υπουργείο Οικονομικών , το ΣΔΟΕ , ΟΙ Εισαγγελικές Αρχές . το ΣΕΕΔΔ , είναι ενημερωμένοι για όλα αυτά και όχι μόνο? Σε αναμονή απαντήσεων . Θα επανέρθου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου