Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

ΔΙΩΡΥΓΑ : Το Μαξίμου ακούει ? Το Υπουργείο Οικονομικών και η Κα Υφυπουργός ακούει? Το Σ Ε Ε Δ Δ ακούει? Οι Εισαγγελικές Αρχές ακούνε ?


Σύμφωνα με τον νόμο 3861/2010 το Πρόγραμμα Δι@ύγεια “στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των .......
φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.»
Βάση λοιπόν τον νόμο 3861/2010  Πρόγραμμα Δι@ύγεια Προκύπτει ότι  όλες οι έως και σήμερα  αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Διώρυγας ( ΑΕΔΙΚ ) είναι άκυρες ακριβώς για τον λόγο ότι:  Ποτέ και καμία απόφαση του ΔΣ δεν έχει  αναρτηθεί  στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια .
Ειδικότερα θα σταθώ στις αποφάσεις της Συνεδρία 30-6-2016
Ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00
Στην έδρα της εταιρείας Ιπποκράτους 88 Αθήνα
Θέμα 2ο :  Υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού. Όπου συζητήθηκαν δύο πολύ σοβαρά θέματα και  αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα  , παραβλέποντας  Υπουργικές αποφάσεις  αλλά και τον κανονισμό  λειτουργίας της Διώρυγας , η προαγωγή  εργαζομένων της Διώρυγας  ( Όχι της Α.Ε,ΔΙ.Κ ) σε Διευθυντικές θέσεις και σε θέσεις προϊσταμένων .
Εδώ υπάρχουν υπεύθυνοι και υπόλογοι οι οποίοι  καταστρατηγούν  κάθε τι το νόμιμο και κάθε τι το ηθικό .
Πιστεύω  ότι είναι καιρός να αρχίσει να τηρείται  η Νομιμότητα  σε αυτήν την κάποτε  πολύ σοβαρή  εταιρεία  του Δημοσίου , διότι από μετά Περίανδρος  εποχή έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα .

 Πρόγραμμα Δι@ύγεια  . Μερικά σχετικά  άρθρα .
Άρθρο 1
Αντικείμενο του νόμου
Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των  νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα  αναφερόμενα στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο και η δημιουργία των  προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται  σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, από φάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό  Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές  Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί  Γραμματείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα όργανα των φορέων  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
«Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν
χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα, καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.»

 7) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,

8) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των  φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής  αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

9) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι,

10) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,

11) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων,
Κλπ , κλπ ……

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου