Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Απόλυση ΕΠ ΟΠ δείτε την αποζημίωση που θα του καταβληθεί

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την απόλυση από τις τάξεις του Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με τις
συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και
άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3036/2002 και του άρθρου 7 της
Φ.416/205235/5-12-2001 Υπουργικής Απόφασης, διότι κρίθηκε ακατάλληλος για
μονιμοποιηση κατά τις κρίσεις έτους 2017 με τη συμπλήρωση επταετούς
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, του παρακάτω ......
Επαγγελματία Οπλίτη που
αποβάλλει την ιδιότητα αυτή:
Λχίας (ΠΖ) Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος του Νικολάου , ΕΠΟ02360600 , ΣΑ:
10000114711. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:7125458874/3-7-17).


2. Η δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των #22.070,00# ΕΥΡΩ περίπου θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ/2017 επί ΕΦ:11-200 και ΚΑΕ: (0414) 11.700,00,
(0421) 1.900,00, (0435) 450,00, (0423) 1.050,00, (0424) 3.100,00, (0432) 670,00,
(0433) 2.100,00, (0437) 1.100,00, οικονομικού έτους 2017.

3. Το σχέδιο της παρούσας μονογραφήθηκε από το ΓΕΣ/ΔΟΙ για την πληρωμή
της εν λόγω δαπάνης σε βάρος της αναληφθείσας με τη Φ.813/38/931929/Σ.8168/12
Δεκ 16/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο με αριθμό Έγγραφης Αναφοράς 201720000001, επί της ομάδας
ΚΑΕ 0400 Ε.Φ. 11200 Π/Υ 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου