Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας (διά περιφοράς). της Κοινότητας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας (διά περιφοράς).

          Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ........

 (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄),  την 12η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης) για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.  Γνωμοδότηση επί επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Λουτρακίου - Περαχώρας.

 

2.  Γνωμοδότηση επί απομάκρυνσης επιτόνου από πεζοδρόμιο - κοινόχρηστο χώρο.

 

3.  Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού (καταργημένο τμήμα παλαιού πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου) στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής φερόμενης εκμετάλλευσης κας Γερομαρκάκη Ελένης με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ FOOD SERVICES», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

 

4.  Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις του κέντρου αιμοκάθαρσης της εταιρείας «RONTIS HD HELLAS A.E. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

 

5.  Γνωμοδότηση περί εγκατάστασης Γωνιών Ανακύκλωσης - Συστοιχίες Υπόγειων Κάδων στα πλαίσια του  προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Πρόσκληση ΑΤ 04).

 

6.  Γνωμοδότηση περί εγκατάστασης Γωνίας Ανακύκλωσης - Οικίσκου στην Περαχώρα, στα πλαίσια της υπ' αριθ. 4460/25-05-2020 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115) πρόσκλησης της ΕΥ∆ /ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail:liokosi@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

          Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις σχετικές εισηγήσεις καθώς και το αρχείο "Ψηφοφορία", το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στο ανωτέρω email.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.  κ. Δήμαρχο

2.  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα                     Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

του Δήμου                                                     Λουτρακίου – Περαχώρας

3.  Πίνακα Ανακ/σεων Δήμου                                                            

                                                                           Σακέλλης  Μάριος                                                                                                

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου